معرفی دستگاه:

اداره كل ثبت احوال استان خوزستان بخشي از زير مجموعه گسترده سازمان ثبت احوال كشور مي باشد كه وابسته به وزارت كشور است كه رياست سازمان ثبت احوال عهده دار پُست معاونت وزارت كشور نيز ميباشد.

اداره كل ثبت احوال دو فعاليت اساسي را به عنوان اهم وظايف طبق قانون مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي به شرح زير به انجام مي رساند.

 -1ثبت وقايع حياتي (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق(

 -2توليد آمارهاي حياتي براساس پارامترهاي ثبت شده جهت بهره برداريهاي بعدي.

به موازات ثبت وقايع فوق الذكر صدور شناسنامه جمهوري اسلامي، صدور كارت شناسايي ملي، تعويض شناسنامه هاي در دست مردم به دلايل مختلف، ثبت تحولات در اسناد سجلي، حفظ و حراست از اطلاعات سجلي و نگهداري مدارك و سوابق هويتي شهروندان و ... ديگر مواردي هستند كه در امور جاريه ادارات تابعه ثبت احوال به انجام مي رسد.

اطلاعات ورودي و نتايج خروجي حاصله از فعاليتهاي درون سازماني فرايندي است كه بستر مناسبي را به منظور پايه گذاري سياستهاي استاني و بهره گيري از نيروي انساني و امكانات موجود در جهت ارائه خدمات براساس اولو يتها و راهبردهاي استاني فراهم مي نمايد.

وظایف و اهداف:

ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

صدور کارت ملی

ثبت واقعه فوت و صدور گواهي وفات.

تعويض شناسنامه هاي موجود در دست مردم.

ثبت ازدواج، طلاق و نقل تحولات.

صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي و تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي.

جمع آوري و تهيه آمارهاي انساني و بهره برداري از آنها و وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون بايستي انجام گيرد.

خدمات و روندهای سازمانی    

راهنمای ارباب رجوع روش های اداری:

فرايند صدور شناسنامه المثني

فرايند صدور خلاصه فوت

اهم خدمات قابل ارايه به مراجعين

فرايند صدور كارت شناسايي ملي

فرايند تغيير نام

فرايند ثبت ولادت

فرايند صدور المثني 1و2و3

فرايند تعويض شناسنامه

فرايند ثبت وفات

فرايند تغيير فاميل         

تا کنون نظری ثبت نشده
نام
نظر شما

captcha
طراحی و پیاده سازی: راد وب